Algemene Voorwaarden

Laatst bewerkt op 6 jun. 2019

Watersportartikelen.com
Kantooradres:
Gouden Boayum 6
8621 CV Heeg
Nederland

KvK Leeuwarden nr. 72477954
BTW nr 110262748B01
Tel: 085-2737185
(telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.00 - 21.00 uur en zaterdag van 10.00 – 12.00 uur m.u.v. zon- en feestdagen)
[email protected]

 

1. ALGEMEEN

a. Watersportartikelen.com houdt zich bezig met en neemt opdrachten aan betreffende de in- en export, groot- en detailhandel, zeilmakerij, dekkleden voor de watersport, fabricage van scheeps- en watersportartikelen, dit alles in de meest ruime zin.

b. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met Watersportartikelen.com, onverschillig of deze daarbij op zich neemt om één of meer van de in artikel 1 a omschreven activiteiten uit te oefenen, dan wel een andere prestatie te verrichten, één en ander in de ruimste zin.

Op alle geschillen welke in verband met een overeenkomst mochten ontstaan is het Nederlands recht van toepassing. De Arrondissementsrechtbank te Zaandam is in een dergelijk geval - indien het geschil tot haar absolute competentie behoort bij uitsluiting gerechtigd om van het geschil kennis te nemen.

2. AANBOD EN AANVAARDING

a. Alle aanbiedingen van Watersportartikelen.com zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

b. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor Watersportartikelen.com slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.

c. Een overeenkomst komt tot stand wanneer Watersportartikelen.com binnen veertien dagen nadat de opdracht mondeling of schriftelijk is ontvangen, deze bevestigt, dan wel met de uitvoering ervan is begonnen. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft Watersportartikelen.com het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3. PRIJZEN

a. Als prijs geldt hetgeen tussen de partijen bij het sluiten van de overeenkomst is overeengekomen. In aanbiedingen, prijslijsten, advertenties, catalogi en acceptaties is (zijn) de prijs (prijzen) steeds vermeld in € EURO inclusief B.T.W., tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

b. Overeengekomen of opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de tot op het moment van aanbieding bekend zijnde kostprijsfactoren, materialen, lonen, belastingen, etc. In geval van verhoging van één of meer van deze factoren is Watersportartikelen.com gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, althans indien één en ander niet voorzienbaar was bij het sluiten van de overeenkomst en de prijsverhoging redelijk is.

4. LEVERING

Levering geschiedt op de plaats bij de overeenkomst bepaald. De kosten van transport en verpakking komen steeds voor rekening van opdrachtgever. Goederen welke per expresse worden verzonden reizen ook voor rekening van de opdrachtgever.

a. De opdrachtgever dient de bij (af)levering aanwezige tekorten en/of beschadigingen uiterlijk binnen 14 dagen na de levering rechtstreeks schriftelijk aan Watersportartikelen.com melden, bij gebreke waarvan Watersportartikelen.com gerechtigd is om reclames dienaangaande niet in behandeling te nemen.

b. De door Watersportartikelen.com opgegeven leveringstermijn gaat in op het moment dat de benodigde mallen, tekeningen, vergunningen, machtigingen of overeengekomen vooruitbetalingen zijn ontvangen. Opgegeven tijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige verrichting van de overeengekomen diensten dient Watersportartikelen.com derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld.

c. In geval van faillissement, surseance van betaling of bij beslaglegging bij de opdrachtgever is Watersportartikelen.com gerechtigd de levering zonder nadere aankondiging te beëindigen dan wel op te schorten.

d. Watersportartikelen.com is gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan, indien deze laatste in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, ook indien de opdrachtgever ten gevolge van overmacht niet kan afnemen, een en ander onverminderd het recht van Watersportartikelen.com de koopprijs en/of volledige schadevergoeding op te kunnen eisen.

e. Het risico van de goederen tijden het transport is voor de opdrachtgever en wel vanaf het moment dat de goederen het bedrijfsterrein van Watersportartikelen.com hebben verlaten.

f. Door Watersportartikelen.com vervaardigde goederen, onderdelen e.d. zijn gebaseerd op van de opdrachtgever verkregen maatvoering, inclusief latere wijzigingen. Bij aflevering wordt de opdrachtgever geacht de goederen te hebben geïnspecteerd en goed bevonden, tenzij deze binnen 8 dagen schriftelijk reclameert.

5. OVERMACHT

a. Indien voor of tijdens de uitvoering van een verbintenis blijkt dat (verdere) uitvoering van die verbintenis ten gevolgen van overmacht niet mogelijk is, dan wel indien deze uitvoering door overmacht of van buiten komende oorzaken of omstandigheden, welke Watersportartikelen.com niet kunnen worden toegerekend, aanzienlijk bezwaarlijker mogelijk is, dan bij het aangaan van de verbintenis was te voorzien, heeft Watersportartikelen.com het recht zonder als dan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn de uitvoering der verbintenis op te schorten dan wel de verbintenis op te schorten dan wel de verbintenis ontbonden te verklaren.

b. Als "overmacht" wordt onder meer beschouwd: alle onvrijwillige bedrijfsstoringen of belemmeringen, zoals brand, natuurrampen, belemmeringen door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oorlog, oproer, nagenoeg algemene ziekte van werknemers, het intrekken of vervallen van de u uitleenvergunning en verder in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten de controle of zeggenschap van Watersportartikelen.com vallen.

6. AANSPRAKELIJKHEID

Watersportartikelen.com is nimmer aansprakelijk voor schaden ontstaan bij de opdrachtgever of derden, welke het gevolg zijn van de door haar geleverde zaken c.q. verrichte werkzaamheden, tenzij opzet of grove schuld aan de zijde van Watersportartikelen.com wordt aangetoond.

a. Indien Watersportartikelen.com onverhoopt toch aansprakelijk mocht zijn voor enige schade dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag.

b. Watersportartikelen.com zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enigerlei bedrijfsschade bij de opdrachtgever of derden, zoals onder meer bedrijfsstoringen en inkomstenderving of andere indirecte schade door welke oorzaak ook ontstaan.

c. Indien derden vergoeding van schade van Watersportartikelen.com claimen is de opdrachtgever gehouden Watersportartikelen.com op eerste verzoek volledig te vrijwaren.

d. Watersportartikelen.com zal nimmer aansprakelijk zijn voor onoordeelkundig gebruik van het geleverde door de wederpartij, of gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.

e. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het in bezit zijn van de wettelijk verplichte vergunningen en machtigingen, welke benodigd zijn voor de aanschaf, het in bezit hebben en in werking houden van te leveren goederen en diensten, en vrijwaart Watersportartikelen.com voor alle aanspraken dienaangaande.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

a. Alle door Watersportartikelen.com geleverde zaken blijven haar eigendom totdat de volledige koopprijs is betaald. Indiende koopprijs niet tijdig is betaald is Watersportartikelen.com gerechtigd de zaken tot zich te nemen, in welk geval de overeenkomst ontbonden is, onverminderd haar recht op vergoeding van gemaakte onkosten en verdere vergoeding van schaden in interesten indien aanwezig.

b. Opdrachtgever machtigt Watersportartikelen.com om de goederen na het verstrijken van de betalingstermijn, zonder enige ingebrekestelling terug te halen of te laten halen. Op eerste verzoek van Watersportartikelen.com dient opdrachtgever hieraan mee te werken door toegang te verschaffen en of de goederen retour te zenden. Alle aan het terughalen verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

8. GARANTIE

a. Watersportartikelen.com verleent garantie op verbruiksartikelen. Voor het overige wordt de garantie verstrekt welke de importeur, fabrikant of Watersportartikelen.com verstrekt.

b. Alle voor garantie of reparatie in aanmerking komende goederen dienen franco aan Watersportartikelen.com geleverd te worden, voorzien van aankoopbon en garantiekaart. Bij het ontbreken van deze bescheiden vervallen alle aanspraken op garantie.

c. De kosten van verzending door Watersportartikelen.com naar importeur, fabrikant e.d. zijn voor rekening van de opdrachtgever, evenals de kosten welke aan Watersportartikelen.com in rekening worden gebracht door fabrikant, importeur e.d. Alle goederen worden voor rekening en risico van de opdrachtgever aan deze retour gezonden.

d. Gebreken aan geleverde goederen welke onder de garantie vallen worden, uitsluitend ter beoordeling van Watersportartikelen.com, hetzij hersteld dan wel door nieuwe levering vervangen indien de gebreken naar het oordeel van Watersportartikelen.com/fabrikant te wijten zijn aan constructie fouten, de gebruikte materialen of de uitvoering waardoor deze voor de opdrachtgever onbruikbaar zijn ter zake van de betreffende bestemming der goederen.

e. Alle garantie-aanspraken vervallen indien de opdrachtgever zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde heeft verricht, dan wel het geleverde niet nauwkeurig gebruikt volgens de bijgeleverde voorschriften of op andere wijze onoordeelkundig behandelt.

9. BETALINGEN

9.1 betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. betaling is mogelijk via:

a) ideal: als u gebruik maakt van internetbankieren abn amro, fortis, ing, rabobank of sns bank dan kunt u direct met ideal betalen. u rekent dan snel en gemakkelijk af in de vertrouwde internetbetaalomgeving van uw eigen bank. betalen zoals u eigenlijk al gewend bent.

een elektronische betaling via internet is te vergelijken met een pin-betaling in een winkel. voor meer informatie over het gebruik van ideal op onze website, klik op: ideal.

Op dit moment bieden wij alleen ideal aan. Wij bieden u op zeer korte termijn meer mogelijkheden aan, zoals: paypal en creditcard. Afhalen op de gouden boayum 6 te Heeg is al wel mogelijk maar nog niet zichtbaar op de website. Als u hier gebruik van wilt maken verzoek ik u voor alsnog een mail te sturen naar [email protected] U kunt dan met pin of contant betalen.

9.2 betalingstermijn. in geval van betaling vooruit middels overboeking per bank of giro dient uw betaling volledig binnen 5 werkdagen (ma t/m vrij muv zon- en feestdagen) na orderdatum door watersportartikelen.com te zijn ontvangen, gedurende deze termijn worden de artikelen online gereserveerd. mocht dit echter om welke reden dan ook niet lukken binnen de gestelde periode dan kunt u ons dit van tevoren laten weten en zullen wij het artikel langer voor u reserveren, mits deze termijn redelijk is.

is uw betaling niet binnen de genoemde periode ontvangen of zonder tegenbericht, dan vervalt de reservering. twee dagen voordat deze termijn verstreken is ontvangt u een geautomatiseerde e-mail met een reminder voor betaling. bij geen bericht of betaling zal watersportartikelen.com de bestelling annuleren en het artikel weer vrij geven voor verkoop.

Let op! vermeld altijd je bestelnummer, anders kunnen we je bestelling niet verwerken!

9.3 de klant geeft watersportartikelen.com toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

9.4 bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van watersportartikelen.com.

betalingen verricht via alle overige betaalmethoden, verlopen via de internetkassa van Sisow.

Contactgegevens

Gouden Boayum 6
8621CV, Heeg

T. 0852737185
E. [email protected]

KvK: 72477954

Volg ons op social media

Nieuwsbrief
Op deze site kun je veilig betalen met:
iDEAL
PayPal